Hva er egentlig Tinget?

Lotte Friid Fladeby holder foredraget «En attraktiv og effektiv klubb», under årets Ting

Tinget avholdes denne helgen. Her behandles viktige saker og det velges inn nye personer til styret og til utvalg.

Av Monica Celius

Norges Hundekjørerforbund (NHF), stiftet i 1951, er organisasjonen for alle hundekjørerklubbene og kretsene i Norge. NHF er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Tinget er Norges Hundekjøreforbunds høyeste myndighet og avholdes hvert år i juni. Innkalling skjer innen1. mars. Alle klubber har stemmerett med 1 til 3 representanter, avhengig av antall medlemmer.

Også kretsene og styremedlemmene i forbundet har en stemme.

Forbundet skal engasjere revisor og ha en kontrollkomité. Tinget skal godkjenne et budsjett, dette skal ikke vise underskudd, med mindre dette kan dekkes av positiv egenkapital.

Tinget kan ikke behandle forslag til endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på kunngjort saksliste. Tinget skal etter innstilling fra fagmøtene, behandle forslag til endringer i mesterskapsklasser og distanser, samt fjerne eller innføre nye mesterskapsgrener. Dette krever 2/3 flertall.

Komiteene

I tillegg til behandling av beretning, regnskapet og langtidsplan skal Tinget foreta valg av styre, komité for teknisk delegert, nordisk stil, sledehundkjøring samt ungdomskomité, kontrollkomité, lovutvalg og valgkomité.

For å ivareta hver enkelt gren, har NHF en teknisk komite for slede (TKS) og nordisk stil (TKN) i tillegg til dommerteamet og et eget barmarksutvalg.

TKS arbeider med alle disipliner innen sledekjøringen, det vil si både sprint, mellomdistanse og langdistanse. De ivaretar landslaget, syr sammen terminlisten og bistår når mesterskap skal arrangeres.

TKN arbeider med landslagsuttak, terminlister, sponsorinntekter og arrangerer samlinger. Andre oppgaver er veiledning til klubbene og å jobbe med rekruttering til nordisk stil, både nasjonalt og internasjonalt.

Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for forbundstinget, styret, komiteer og utvalg. Fagmøter avholdes for nordisk og slede før og i forbindelse med Tinget. Kretser og klubber som har angjeldende disiplin på sitt program, kan stille med én representant hver.

Fagmøter ble innført i på slutten av 1980-tallet, etter harde kamper spesielt fra sledekjørerne, som kjempet i mange år mot en stor overvekt av nordiskløpere på Tinget. Det ble da innført som god skikk at fagsaker som berørte f.eks. slede ble behandlet på fagmøte slede. På Tinget respekterte man fagmøtets avgjørelse ved avstemmingen. Dette har vist seg som en god løsning for at hver gren skal få drive som man mener er mest riktig.

Organisering av hundekjøring i Norge

Hundekjørerklubbene

Klubbene utgjør det lokale grunnplanet i idrettsorganisasjonen. Lag med én idrett kalles særidrettslag, mens lag med flere grupper av idretter kalles fleridrettslag.

Idrettskretser

Idrettskretsene er inndelt etter landets fylkesgrenser. Innenfor denne geografiske rammen er kretsene et fellesorgan for all idrett.

Særkretser

Særkretsenes oppgave er å administrere de ulike idrettene i fylkene. Norges Hundekjørerforbund har per idag 4 særkretser:

Akershus Hundekjørerkrets

Hedmark Hundekjørerkrets

Oppland Hundekjørerkrets

Sør-Trønderlag Hundekjørerkrets

Idrettsråd

Idrettsrådene består av alle klubbene/idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner med flere enn tre klubber/idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Vis mer

Relaterte artikler

Sjekk også

Close
Close