Kan Nordreisa vise vei?

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Foto: Ørn Borgen

Bruken av ATV skaper debatt i mange kommuner, og en av dem er Nordreisa i Troms. De starter derfor opp et arbeidet med en reguleringsplan for motorisert ferdsel.

– Vi setter i gang nå september, og vi håper å komme frem til en løsning som ivaretar de ulike interessene på en så god måte som mulig, sier Geir Wang, som er leder av Nordreisa hundekjørerlag.

Han vil prøve å lage gode ordninger, samt være i forkant, for å vise at hundekjørere tenker over naturvennlig ferdsel med hundespann på barmark.

Han peker på at det i mange år har det vært trent med vogn eller ATV, både med og uten motor, der det ikke er lov. I Nordreisa har man lenge fått dispensasjon, men det viser seg å være på feilaktig grunnlag.

– Det er ikke langsiktig tankegang dersom alle tenker på sine treningsområder og håper at det går bra, sier Geir Wang. Foto: Wenche Offerdal
ATV utenfor vei er ulovlig

– Mange hundekjørere har lagt ut bilder av sin egen trening der en helt klart ser at det er ulovlig ferdsel.  Mange steder murres det kraftig, og lovligheten diskuteres, forteller Wang, som jobbet i mange år med dette med tanke på lovverk og praksis.

ATV på vei hvor biler kan kjøre er ingen problem, det er når kjøretøy kjører av veien at det blir ulovlig.

– I Nordreisa, som er Norges niende største kommune med et land-areal 3437 km², har vi opplevd en interessekonflikt med blant annet landbruket. Etter den nye friluftsloven er det fortsatt ikke lov til å kjøre vogn, trollvogn eller bilunderstell (doning) hvor en vil. Vi opplever i nord for øvrig den samme konflikten som de hadde i sør for 25 år siden når det kommer til skiløyper og hunde-kjøring, legger Wang til.

Uklar melding

Wang har også undersøkt med Miljødirektoratet om bruk av vogn uten motor, og har fått tilbakemelding på at dette sidestilles med bruk av hest og vogn.

– I stortingsmeldinga om friluftsliv er det fortsatt litt uklart i forhold til hest og vogn, sier Wang.

Hestesporten viser vei

Hestesporten har vært tidlig ute med å lage retningslinjer for bruk av hest i utmark, og Wang tror det er grunnlag for å gjøre det samme innen hundekjøring.   

– Det er ikke langsiktig tankegang dersom alle tenker på sine trenings-områder og håper at det går bra i og med at oppsynet/kontrollene er minimale. Både friluftsloven og motorferdselsloven gjelder også for hundekjørere, påpeker han og legger til at det positive er at det er slått fast at hundekjøring på snødekt mark utenfor skiløyper er lovlig.

Wang presiserer at han uttaler seg om enkeltperson i denne saken, og ikke på vegne av Nordreisa hundekjørerlag.

(Les også denne saken i Hundekjøring nr 4 2017: «Lover og regler til bry og bruk», av Bjørn Kaltenborn, som mener at hundekjørermiljøet må møte utfordringene i naturforvaltningen, og være i forkant.)

FAKTA: Motorferdsel på barmark

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendige transporter bør i størst mulig grad gjøres på snø.

Kjøring for følgende formål uten søknad er tillatt på barmark:

  Politi, ambulanse og redningstjeneste.

  Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.

  Offentlig post- og teletjeneste.

  Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder.

  Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse. Det er heller ikke adgang til kjøring for tilsyn av sau på beite.

  Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.

  Anlegg og drift av veger og større anlegg.

  Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkes transportloven.

  Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangerviddas villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med verne-reglene, og i Hardangerviddas villreinområde utenfor nasjonalparken, bare for nødvendig transport etter fastsatte sleper.

  Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

Der det er mulig, skal det kjøres i eldre kjørespor. Fylkesmannen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Fylkesmannen kan delegere denne myndigheten til kommunestyret.

Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark i denne forbindelse.

Motorferdselloven setter altså forbud mot kjøring med f.eks. firehjulsdrevet jeep på traktorveier i skogen.

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder (f.eks. fiske, jakt, bærplukking, sanking av mose), turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv. forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Det kan kun gis tillatelse for transport langs traktorvei, men i Finnmark også langs godt etablerte barmarkstraseer. Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for andre formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. På grunn av de store terrengskadene slik kjøring gir, skal barmarkskjøring kun tillates i helt spesielle tilfeller.

Kilde: Miljødirektoratets M108-2014

Vis mer

Knut Sandersen

Nettredaktør og markedssjef for Hundekjøring, med tyve års erfaring fra nyhets- og sportsjournalistikk.

Relaterte artikler

Close